Završena sjednica: Odluke i zaključci sa 189. sjednice Vlade FBiH

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Odluke i zaključci sa 189. redovne sjednice Vlade FBiH 

Vlada FBiH smatra da je odredba člana 2. stav (2) Zakona o faktoringu jasna i nedvosmislena i da nije potrebno njeno autentično tumačenje, kako je to traženo inicijativom člana Uprave Intesa Sanpaolo Banke Amira Termiza.

Kako je faktoring definiran kao pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima potraživanje od prodavača da je naplati, u svoje ime i za svoj račun, osnova za zaključivanje ovog pravnog posla je ugovor o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključen između prodavača i kupca sa svim svojim elementima, između ostalog i ugovorenim rokom plaćanja, navedeno je u izjašnjenju Federalne vlade.

Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lane Prlić za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, u izjašnjenju Vlade FBiH je istaknuto da Federalno ministarstvo pravde jeste obrađivač ovog zakona.

Međutim, kako zakonska rješenja u svim krivičnim zakonima u Bosni Hercegovini moraju imati visok stupanj usuglašenosti, Vlada je mišljenja da je inicijativu potrebno dostaviti Ministarstvu pravde BiH koje bi, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, zauzelo stav o potrebi uvođenja doživotne kazne zatvora, bez prava na uvjetni otpust za najteža krivična djela.

Navedeno je da se Federalno ministarstvo, pri izradi odgovarajućih izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH, rukovodilo zakonskim rješenjima iz Krivičnog zakona BiH, pa neće pristupiti provođenju inicijative prije odgovarajućih izmjena zakona na nivou BiH.

Vlada Federacije BiH je, na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva, ocijenila prihvatljivom inicijativu za hitno rješavanja problema dijaliziranih bolesnika s ciljem stvaranja uvjeta za početak primjene programa transplantacije bubrega, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mara Đukić.

Federalno ministarstvo zdravstva, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, zdravstvenim ustanovama, nevladinim sektorom i drugim partnerima, kontinuirano provodi aktivnosti na unaprjeđenju programa transplantacije, a posebno na razvoju donorskog programa, te će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti takve aktivnosti kako bi građanima Federacije BiH bilo omogućeno rješavanje sve većih zdravstvenih potreba iz oblasti transplantacije.

Stav Federalne vlade je da nije prihvatljiva inicijativa delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Jasmina Duvnjaka za usklađivanje Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetske, jer ne postoji neusklađenost Pravilnika i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Odgovarajući na inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faike Mujanović Glamočanin koja se odnosi na financiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, u smislu osiguravanja sredstava za repromaterijal, materijalne troškove i plate uposlenicima, kako bi bio spriječen prestanak rada Zavoda od kojeg zavisi funkcioniranje i rad zdravstvenih ustanova, Vlada FBiH je istakla da je Proračunom FBiH za 2019. godinu pripremljen Program raspodjele transfera Federalnom ministarstvu zdravstva koji se odnosi i na Zavodu za transfuzijsku medicinu, kojem je za ovu godinu osigurano 1.125.000,00 KM.

Nakon stupanja na snagu ove odluke (4.7.2019.godine), tijekom srpnja i kolovoza Zavodu je isplaćeno ukupno osam mjesečnih tranši u iznosu po 93.750 KM. Dakle, odmah su nadoknađene tranše koje nisu mogle biti uplaćene ranije, jer za to nije bilo valjanog pravnog osnova.

Važno je podsjetiti da je i sam Proračun za 2019. godine utvrđen s kašnjenjem.

Osim toga, od svibnja do danas, Zavod je kroz pregovore s nadležnim tijelima Kantona Sarajevo, a u okviru kantonalnog proračuna za 2019. godinu, dobio povećanje iznosa financiranja za dio usluga koje se pružaju osiguranicima s područja ovog kantona.

Iz svega proizlazi da su Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada FBiH ispunili obaveze prema Zavodu, te s njim kontinuirano provode aktivnosti na unaprjeđenju programa sigurne krvi. U tom smislu je prihvatljiva inicijativa Faike Mujanović Glamočanin koja se odnosi na rješavanje problema financiranja Zavoda.

Pri tome treba istaći da je, od podnošenja inicijative do pripreme ovog izjašnjenja, financijsko stanje Zavoda bolje, te da se ne dovodi u pitanje obavljanje njegove djelatnosti koja, zbog svoje prirode, jeste od značaja i za druge zdravstvene ustanove. Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada FBiH će nastaviti da prate rad Zavoda, uključujući i praćenje namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te, prema budžetskim mogućnostima, osiguravati sredstva za ovu federalnu ustanovu.

 

FINANCIJSKA POMOĆ GRADU MOSTARU

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, danas odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponiranih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke otvorenog kod Centralne banke BiH, Gradu Mostaru bude doznačeno 250.000 KM.

Ovaj iznos je namijenjen realizaciji infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Proračunu Grada Mostara.

Odluka je donesena nakon što se Grad Mostar 21.8.2019. godine obratio premijeru FBiH zahtjevom za financijsku pomoć.

Federalna vlada danas je, također, prihvatila informaciju o zahtjevu za izdvajanje 462.069 KM iz tekuće rezerve za podršku Budžetu Grada Mostara za 2019. godinu. Federalno ministarstvo za financija će za narednu sjednicu pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju ovog izdvajanja.

 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA RAZVOJA RURALNE KONKURENTNOSTI

Iz Proračuna FBiH 2019. godinu će biti izdvojeno 237.640 KM za sufinanciranje projekta razvoja ruralne konkurentnosti za prvi i drugi kvartal 2019. godine.

Ovaj iznos predstavlja sudjelovanje Vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica.

Inače, ukupan projekt razvoja ruralne konkurentnosti vrijedan je 14,58 milijuna KM, od čega kreditna sredstva iznose 12,47 milijuna KM, na grant se odnosi 0,53 milijuna KM, a sufinanciranje iz Proračuna FBiH iznosi 1,58 milijuna KM.

Sredstva za ovogodišnje sufinanciranje, u ukupnom iznosu od 396.056 KM, osigurana su u Proračunu FBiH.

 

IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA

Federalna vlada usvojila je izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem 31.12.2018. godine.

U kupoprodaji državnog kapitala 622 poduzeća obaveze kupaca su bile kupoprodajna cijena od 816.390.030 KM, investicije u iznosu od 1.449.894.782 KM, zadržavanje 43.063 zatečena i zapošljavanje 14.268 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele poduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena 144.044.554 KM, investicije 169.418.393 KM, ostanak 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.

Na osnovu izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.085 ili 85,36 posto je izvršeno, a 66 ili 5,19 posto je aktivno i još su predmet kontrole.

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,13 posto su u toku sudski postupci za raskid.

Od ukupno 622 ugovora u postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća kod 502 ili 80,71 posto ugovora su izvršene sve obaveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja izvršene su sa 112,99 posto kao i prijem novih radnika sa 124,81 posto.

U aktivnim ugovorima za privatizaciju poduzeća obaveze investiranja su izvršene sa 77,06 posto od ugovorenog obima, preuzimanje postojećih radnika sa 50,97 posto i prijem novih radnika sa 53,11 posto.

Kad je riječ o imovini dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora, od ukupno 649 ugovora kod 583 ili 89,83 posto su izvršene sve obaveze. Kod 583 ugovora obaveze investiranja su izvršene sa 159,96 posto, kao i prijema novih radnika sa 107,92 procenta.

U aktivnim ugovorima obaveze investiranja su izvršene sa 23,54 posto, prijem novih radnika sa 20,07 posto, dok je obaveza preuzimanja zatečenih radnika izvršena sa 86,59 posto.

 

O KONSOLIDACIJI PODUZEĆA IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o financijskoj konsolidaciji za Klas d.d. Sarajevo i Mapex d.d. Maglaj, kompanija sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala, te za Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, kompaniju u kojoj je 90,33 posto učešće državnog kapitala i koja je i dalje u postupku financijske konsolidacije.

U informaciji je navedeno da, od posljednjeg izvještaja o realizaciji financijske konsolidacije iz oktobra 2018. godine, do danas, Mapex nije uspio sklopiti bilo kakve sporazume, niti po bilo kom osnovu smanjiti dugovanja koja su bila predmet financijske konsolidacije. Na ispitnom i izvještajnom ročištu održanom 5.6.2019. godine, Sud je donio rješenje o obustavljanju rada u ovom privrednom društvu.

Klas je u istom periodu postupio u skladu s Odlukom o financijskoj konsolidaciji, te za svaki mjesec uredno resornom ministarstvu dostavljao izvještaj stručnog tima za provedbu odluke.

Vlada Federacije BiH je, na zahtjev Agrokomerca, na 187. sjednici 31.7.2019. godine izmijenila Odluku o financijskoj konsolidaciji ove kompanije kojom je rok produžen do 10.12.2019. godine, jer je tijekom dosadašnjeg postupka smanjeno ukupno dugovanje i uspostavljena poslovna suradnja sa strateškim partnerom. Povećana je proizvodnja u konditorskoj industriji i pokrenuta u nizu drugih pogona u okviru kompleksa prehrambene industrije. Povećanje obima proizvodnje rezultiralo je i povećanjem broja uposlenih.

U izvještaju je konstatirano i da je nemogućnost provođenja financijske konsolidacije u propisanim rokovima posljedica neusklađenosti Zakona o financijskoj konsolidaciji i drugih zakona u ovoj oblasti.

 

ANEKS U GOVORA O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA NA KORIDORU Vc

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost na sklopljeni aneks 2 okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc kojim su, pored postojećih 17, dodane tri dionice i to Putnikovo brdo (međuentitetska linija) - Medakovo, Medakovo - Ozimica i Ozimica - Poprikuše.

Za provođenje ovog zaključka zaduženi su Federalno ministarstvo kulture i sporta, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Federalno ministarstvo financija.

 

U FEDERACIJI BiH REGISTRIRANO 355 STRANIH PREDSTAVNIŠTAVA

Federalna vlada je prihvatila informacije o direktnim stranim ulaganjima u FBiH za 2018. godinu, te o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH zaključno sa 30.6. 2019. godine.

Direktna strana ulaganja (DSU) prošle godine u BiH su iznosila 783,4 milijuna KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 477,2 milijuna KM ili 60,91 posto. Polovinom ove godine u Federaciji BiH je bilo ukupno 355 registriranih stranih predstavništava iz 41 države.

Najveći broj predstavništava su otvorile osobe iz Hrvatske (87 ili 24,51 posto), Slovenije (38 ili 10,7 posto), SAD-a (32 ili 9,01 posto), Njemačke (24 ili 6,76 posto), Srbije (22 ili 6,2 posto), Austrije (16 ili 4,51 posto), Mađarske (15 ili 4,23 posto), Italije i Turske (14 ili 3,94 posto), te Švicarske i Velike Britanije (12 ili 3,38 posto).

Najviše stranih predstavništava je registrirano u Kantonu Sarajevo (260 ili 73,24 posto), u Hercegovačko-neretvanskom (33 ili 9,30 posto), slijede Zapadnohercegovački (24 ili 6,76 posto), Zeničko-dobojski (16 ili 4,51 posto), Tuzlanski (14 ili 3,94 posto), Unsko-sanski (tri ili 0,85 posto), Posavski i Kanton 10 (po dva ili 0,56 posto) dok je u Srednjobosanskom kantonu registrirano jedno predstavništvo ili 0,28 posto.

 

ČETIRI SLOBODNE ZONE ISPUNILE UVJETE OPRAVDANOSTI POSLOVANJA

Federalna vlada je prihvatila informaciju o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovina d.o.o. Mostar.

Prema podacima koje su dostavile ove četiri slobodne zone, registrirano je 80 korisnika, od kojih je 40 u Hercegovini, 20 u Vogošći, 19 u Visokom i jedan u Holcu.

U slobodnoj zoni Vogošća ostvareni su najbolji rezultati kada je riječ o odnosu izvoza i vrijednosti proizvedene robe. Naime, kompletna prošlogodišnja proizvodnja je izvezena. Slobodna zona Holc je izvezla 99,55 posto proizvedene robe, Visoko 95,56 posto, dok je Hercegovina ostvarila 66,45 posto izvoza.

U izvještaju je konstatirano da sve ove slobodne zone zadovoljavaju uvjete ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH, te da prosječna vrijednost izvezenih roba prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u 2018. godini.

 

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POLICIJSKIM ČINOVIMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH.

Naime, postojeća uredba nije obuhvatila sve poslove koje obavlja i izvršava policijski službenik u okviru čina policajac, te su izmjenama i dopunama Uredbe stvoreni uvjeti uvjeti za sistematizaciju radnih mjesta policijskih službenika na kojima se obavljaju jednostavni poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca snajperista, probijača i tehničke podrške, vodiča službenih pasa, alpinista, padobranca i ronioca.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o financijskoj konsolidaciji privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj o poslovanju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu. Ovo javno poduzeće je danas zaduženo da dostavi Prijedlog izmjena plana poslovanja za 2019. godinu.

Data je suglasnost na Financijski plan Agencije za akreditaciju u zdravstvu za 2019. godinu, te usvojen Program utroška sredstava ove agencije, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Federalna vlada odobrila je isknjiženje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zgradu Vlade FBiH (ulica Ante Starčevića bb) i dvije zemljišne parcele u Mostaru i njihovo uknjiženje na Vladu FBiH - Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Donesen je zaključak kojim je potvrđeno da je Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavio izvještaj o radu za period travanj-srpanj , a Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period siječanj- srpanj 2019. godine.

Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključka Vlade FBiH za period siječanj-srpanj i usvojen izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period svibanj- srpanj 2019. godine.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu suglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića za članove Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Za članove Savjeta za praćenje cijena imenovani su Aida Milavić (predsjednica), Muzafera Kalabušić, Hasena Sijerčić, Jelena Trutina, Stjepan Bago, Lejla Čaušević-Sućeska, Marin Bago i Mesud Kamberović.

Federalna vlada je danas dala više ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje na skupštinama. Za Union banku d.d. Sarajevo opunomoćena je Maja Vanjek, za Binas d.d. Bugojno Adnan Frljak, a za Borac d.d. Travnik Marinko Bošnjak.

Usvojivši informaciju o statusu javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Vlada FBiH je zadužila nadležnu natječajnu komisiju da, prema javnom natječaju objavljenom 31.7.2019. godine, nastavi postupak izbora kandidata za ove pozicije. Danas je, također, u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovana Dijana Smailagić.

Nadzornom odboru Energoinvest Cometa d.d. Sarajevo data je suglasnost za imenovanje Emira Hadžimuratovića za vršitelja dužnosti direktora ovog privrednog društva, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Počela izgradnja Paviljona IX u KPZ-u Zenica

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, 22. srpnja počela je izgradnja Paviljona IX projektirane površine 2.686 m2 u kojem je predviđen smještaj 238 osuđenika.


Cilj izgradnje novog paviljona je rasterećenje postojećih neuvjetnih smještajnih kapaciteta, kao i bolji nadzor osuđenika. Izgradnja Paviljona IX financirana je sredstvima Evropske unije namijenjenim za podršku BiH u području vladavine prava i osiguravanju učinkovitosti, profesionalnosti i nezavisnosti sektora pravosuđa.


Vrijednost radova je 2.152.000 eura, a planirano vrijeme izgradnje je 12 mjeseci. Izvođač je Almy–Gradnja d.o.o. Zenica, dok je nadzor nad izvođenjem radova povjeren firmi  Aksa d.o.o. Zenica.

"Razvoj sektora pravosuđa je među prioritetima Vlade ZDK. Zahvaljujem se institucijama EU koje su osigurale sredstva za ovaj kapitalni projekt. Očekujem da će izvođač završiti radove u predviđenom roku", izjavio je premijer ZDK Mirza Ganić.

Počela 189. redovna sjednica Vlade FBiH u Sarajevu

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o Prijedlogu odluke o usvajanju Programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor ovog zavoda.

Kako je predloženo, krediti za novo zapošljavanje bi, po novouposlenom radniku, iznosili za industrijsku proizvodnju 25.000 KM, a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata 20.000 KM. Kada je riječ o kreditima s ciljem održavanja postojeće zaposlenosti, oni iznose 10.000 KM po uposleniku, bez obzira na privrednu granu.

Federalna vlada će, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, razmatrati predloženo odobravanje Gradu Mostaru 250.000 KM, iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

-Ovaj iznos je namijenjen realizaciji infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Proračunu ovog grada. Vlada će se, ujedno, izjasniti i o zahtjevu za izdvajanje sredstava s pozicije tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 462.069 KM za podršku Proračunu Grada Mostara za 2019. godinu.

Pred članovima Vlade je izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem 31.12.2018. godine.

Na osnovu izvještaja kantonalnih i Agencije za privatizaciju u FBiH, od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.085 ili 85,36 % je izvršeno, a 66 ili 5,19 % je aktivno i još su predmet kontrole.

Vlada FBiH će razmatrati informaciju, s predloženim zaključcima, o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od neizravnih poreza.

Federalno ministarstvo trgovine je za današnju sjednicu pripremilo informacije o direktnim stranim ulaganjima u FBiH za 2018. godinu, o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH zaključno sa 30.6.2019. godine, kao i  prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovina d.o.o. Mostar, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

ZDK - Ministar Isak potpisao 77 ugovora o dodjeli sredstava iz oblasti okoliša

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak potpisao je u utorak, 3.rujna 77 Ugovora o dodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Od prijavljenih 81 projekta, sredstva su dodijeljena za 77 aplikanata koji su ispunjavali sve tražene kriterije. Četiri aplikacije su odbijene, zbog nekompletnih prijava.

Odobreni projekti su iz oblasti zaštite okoliša, odnose se na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje otpada, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije, jačanje ekološke svijesti  i kulture građana i propagiranje potrebe ekološko prihvatljivog ponašanja svih fizičkih i pravnih lica.

Odobrena sredstva, po tom projektu, su u ukupnom iznosu od 139 tisuća konvertibilnih maraka.

Ministar Arnel Isak kaže da je osnovni cilj Ministarstva da, kroz te projekte u Program zaštite i očuvanja okoline uključi što veći broj nevladinih organizacija, udruženja građana, medija i obrazovnih institucija.

- Nadamo se da će taj projekt, kroz aktivnosti udruženja, nevladinih organizacija, medija i obrazovnih institucija, pokrenuti veći broj mladih (kao našu ciljnu grupu) na akciju, te da će pozitivno utjecati na prihvatljivo ponašanja prema prirodi svih fizičkih i pravnih osoba - izjavio je, saopćeno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

ZDK - Poljoprivrednicima sredstva podrške za investicije u preradi proizvoda

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Privrednicima iz Zeničko-dobojskog kantona prezentirani su uvjeti  javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za investiranje u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih proizvoda u okviru UNDP-ovog projekta „EU4Business“.

- Projekt je podržan od Evropske komisije, a iznos cjelokupnog granta je 2.550.000 KM. Minimalan iznos granta po aplikaciji je 145.000 KM, a maksimalan 290.000 KM, što predstavlja 50 posto investicije. Toliko moraju uložiti i privrednici.   

Planira se realizacija 10 do 15 projekata, a očekivani rezultati su oko 20 uposlenih, poboljšanje tehnologije postojećih kapaciteta i uvođenje standarda - kaže Semir Đedović, koji radi na spomenutom projektu.

Javni poziv je otvoren do 9. listopada, a u sklopu projekta bit će podržani podsektori prerada voća, povrća, mesa, mlijeka, maslina i grožđa, odnosno vinarstvo.

Upozorenje iz INZ-a: HACCP ne smije biti „mrtvo slovo“ na papiru

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Zenica je u više navrata ukazivao na neophodnost provođenja mjera sigurnosti hrane, kao što su poznata pravila "4-O - operi, ohladi, obradi, odvoji", "Pet ključnih koraka ka sigurnijoj hrani", „Opasne temperature“,  te "Kako smanjiti rizik od trovanja hranom u ljetnim mjesecima", ali i drugih higijenskih propisa i pravila u pripremi, distribuciji, posluživanju, te skladištenju hrane.

Najnovija masovnija trovanja hranom ponukala su nas da ponovo ukažemo na osnovni i međunarodno priznati sistem sigurnosti hrane HACCP. Naziv HACCP potiče od engleskog naziva Hazard Analysis Critical Control Points, što u slobodnom prijevodu znači „analiza rizičnih/opasnih kritičnih kontrolnih tačaka“.

Sedam osnovnih principa HACCP-a

HACCP sistem sigurnosti hrane zasnovan je na sedam osnovnih principa koje je preporučila komisija „Codex Alimentarius“ i to su Analiza opasnosti (dijagram tijeka  za svaki korak procesa, prepoznati opasnost, napraviti popis i odrediti kontrolne mjere), Utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka ili kritičnih točaka – KTT ili KT /CPP ili CP/ (stablo odlučivanja); Određivanje kritične granice (osiguravanje kontrole svake kritične kontrolne točke); Uspostavljanje sistema praćenja/nadzora – monitoring; Određivanje korektivnih mjera koje će se poduzimati kada nadziranje indicira da pojedina KTT/CCP nije pod kontrolom; Uspostavljanje postupaka verifikacije za potvrđivanje da je HACCP sistem djelotvoran (kritična revizija i testovi) i na kraju Uspostavljanje dokumentacije koja se odnosi na sve postupke i zapise skladno ovim načelima i njihovoj primjeni (vođenje dokumentacije).

Zakonom o hrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/04) i pravilnicima proisteklim iz njega, a koji su poznati pod nazivom “Higijenski paket“, propisana je obaveza svih subjekata u poslovanju s hranom (SPH), da su dužni u svojim objektima i proizvodnji uspostaviti Planove samokontrola zasnovane na HACCP principima.

Ovim planovima i programima trebaju da se obuhvate Čišćenje i dezinfekcija objekta/prostora, površine, uređaji, oprema i sl., te lična higijena radnika; Zaštita od štetočina; Nadzor vode u objektu; Zdravlje radnika u skladu s propisima (sanitarne knjižice); Obuke/edukacije uposlenih (interne i eksterne); Utvrđivanje usuglašenosti s mikrobiološkim i drugim propisanim kriterijima; Postupci unutarnjih kontrola po načelima HACCP; Utvrđivanje sljedivosti; Rukovanje s nusproizvodima i otpadom.

Našim Zakonom o hrani, u ostalom kao i Zakonom o hrani Europske Unije (Direktiva 178/2002), garancije i odgovornost za sigurnost svojih proizvoda (namirnica-hrane) koje se stavljaju na tržište/javnu potrošnju, obaveza je SPH. Da bi ovu obavezu SPH mogli provoditi u svojim objektima i proizvodnji minimum je da imaju naprijed navedene Planove samokontrola ili jedan od standarda za sigurnost hrane. Svi standardi za sigurnost hrane u svojoj osnovi baziraju se na sistemu sigurnosti hrane HACCP-u.

Sigurnost hrane obaveza svih

Iz tog razloga za HACCP se može reći da je alat kojim, ako se dobro služi, svaki SPH može prepoznati rizik/opasnost koja prijeti sigurnosti hrane te na vrijeme može poduzeti korake kojim isti može svesti na prihvatljiv nivo ili ga potpuno isključiti, čime se može izbjeći scenariji koje smo nedavno imali u nekim ugostiteljskim objektima /trovanja hranom/.

HACCP sistem zahtjeva od SPH da stalno i aktivno bdiju nad sigurnošću svojih proizvoda /stalni monitoring nad procesom/, u cilju eliminacije bioloških, fizičkih i kemijskih opasnosti, a što podrazumijeva primjenu dobre higijenske (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP).

Sigurnost hrane odnosi se na sve sudionike u „prehrambenom lancu“ tj. „od njive do trpeze“. Da bi se implementirao HACCP, trebaju se ispuniti preduvjetni programi (koncepcijski/konstrukcijski, strukturni i operativni) i zahtijeva angažiranje svih uposlenih, kako upravljačkog tima tako i radnika. Kada se implementira HACCP se mora održavati, prilagođavati, dopunjavati,voditi, dokumentirati i braniti dakle ne treba biti „mrtvo slovo na papiru“ nego mora živjeti u praksi.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Predstavnici Udruženja djece i mladih oboljelih od dijabetesa u ZDK razgovarali s premijerom Ganićem

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Premijer ZDK Mirza Ganić primio je predstavnice Udruženja djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, a razgovarano je o inzulin ovisnom dijabetesu s fokusom na djecu oboljelu od dijabetesa TIP-1 kojih u ovom kantonu ima oko 120.


Pravilna kontrola šećerne bolesti može omogućiti kvalitetan, zdrav i dug život, ali su oboljeli svakodnevno izloženi bolnim ubodima prilikom mjerenja nivoa glukoze i inzulinske terapije. Nove tehnologije kao što su senzori za kontinuiranu kontrolu nivoa glukoze u krvi i uređaji za kontinuirano snabdijevanje organizma inzulinom, tzv. inzulinske pumpe, omogućile su da se broj uboda svede na minimum.


Zbog toga u ovom udruženju traže da se sagledaju mogućnosti uvođenja senzora na listu ortopedskih pomagala u ZDK, kao i da se osiguraju sredstva za nabavku većeg broja inzulinskih pumpi za djecu oboljelu od šećerne bolesti. Važeća lista pomagala predviđa uvođenje i održavanje o trošku Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK do pet inzulinskih pumpi godišnje.

Premijer Ganić dao je podršku roditeljima u borbi za prava oboljele djece, podržavši i inicijativu "Za život s manje boli".Rješenja za uvođenje i nabavku ovih pomagala tražit će se u suradnji sa ZZO ZDK i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Pojačana akcija policije u ZDK s početkom školske godine

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa  na cestama u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti sigurnosti prometa.

U cilju unapređenja stanja sigurnosti prometa na području Zeničko-dobojskog kantona, te prvenstveno povećanja sigurnosti školaraca na ulicama i pješačkim prijelazima, u povodu početka školske godine planirana je i zavedena akcija pojačane kontrole u prometu, s posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Tijekom naznačene akcije, a imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na prometnicama, u blizini škola će biti pojačane aktivnosti na kontroli i reguliranju prometa. Na raskrsnicama i pješačkim prijelazima policijski službenici će vršiti regulaciju prometa i svojim prisustvom preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući prometne  propise, omogućili siguran prelazak učenika na pješačkim prijelazima.

Policijske patrole će u svom redovnom radu, a u skladu s izdatim naredbama i zadacima, prvenstveno raditi na suzbijanju pojave brze vožnje, posebno na putevima u blizini škola, te represivno djelovati i sankcionirati nesavjesne vozače koji se ne budu pridržavali ograničenja brzine i pravila kod pješačkih prijelaza. Prilikom kontrola u prometu, policijski službenici će vozačima ukazati na povećano prisustvo učenika na gradskim i prigradskim ulicama, upozoriti ih na obavezu poštivanja ograničenja brzine vožnje, te ih upozoriti na dodatni oprez.

Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju sigurnosti prometa, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona želi sretan početak nove školske godine učenicima svih škola na području Kantona

 Odsjek za odnose s javnošću,
               analitiku i planiranje

Stranica 11 od 95